GC-P 绿色高级紧密纺对于绝大多数型号的细纱机这是一个超级的紧密牵伸解决方案,同时也为细纱机提供如下优势:

+没有额外的功耗

+适用于带长,短下皮圈的细纱机请要求我们的销售团队为您组织单独的纺纱试验。

GC-P紧密牵伸 - 用于现有的带长,短下皮圈的细纱机


SN编号19 GC-P和RT3-P NGD 1.0版本
SN No. 19 GC-P, RT3-P NGD V2.6.pdf (702.25KB)
SN编号19 GC-P和RT3-P NGD 1.0版本
SN No. 19 GC-P, RT3-P NGD V2.6.pdf (702.25KB)
Mail
Call
Map
About