RT3-P NGD
新一代高级紧密牵伸


RT3-P NGD 超级紧密牵伸方案为适应未来的细纱机而设计。

您的细纱机供应商会为您提供支持以应用RT3-P NGD牵伸。

与现有的细纱机形式相比,优势突出:

+细纱机在运行时,可以单独更换下皮圈

+对于超长细纱机,无需双边传动。

+紧密纺无需额外能耗。

+需更换部件以不同颜色标识从而区分以及鉴别工艺设置。

 

请即联络我们的 销售团队了解更多详情


 

RT3-P NGD紧密牵伸 - 新环形框架的解决方案


SN第19号GC-P和RT3-P NGD
SN No. 19 GC-P, RT3-P NGD V2.6.pdf (702.25KB)
SN第19号GC-P和RT3-P NGD
SN No. 19 GC-P, RT3-P NGD V2.6.pdf (702.25KB)


Mail
Call
Map
About