GC绿色超级紧密纺

紧密器由高密度聚合物制成

GC绿色紧密纺是一种安全可靠的纺制紧密纱的紧密纺。

不过,如果当细纱机的纺纱几何受限同时对细纱机的锭速要求达到18000RPM时,GCP绿色超级紧密纺是一个更为优化的选择。

GCP绿色超级紧密纺在标准的GC绿色紧密纺基础上增加了一些部件。我们可以提供完整的绿色超级紧密纺,我们也可以将您的GC绿色紧密纺通过升级包升级为绿色超级紧密纺。

请即联络我们的销售团队,了解更多详细信息。

GCP绿色超级紧密纺 1.21 HDC组件该方案为降低断头,同时提升细纱机车速至18000RPM以上而设计。


 


请联系我们的销售团队在您的工厂组织单独的纺纱试验。

SN 编号11-1 GC-P RT3 V2.0
SN No. 11-1 GC-P RT3 V2.0中文.pdf (384.06KB)
SN 编号11-1 GC-P RT3 V2.0
SN No. 11-1 GC-P RT3 V2.0中文.pdf (384.06KB)
SN 编号11-2 GC-P P3-1 V2.0
SN No. 11-2 GC-P P3-1 V2.0中文.pdf (745.43KB)
SN 编号11-2 GC-P P3-1 V2.0
SN No. 11-2 GC-P P3-1 V2.0中文.pdf (745.43KB)
SN 编号11-3 GC-P PK2025 V2.0
SN No. 11-3 GC-P PK2025 V2.0中文.pdf (799.23KB)
SN 编号11-3 GC-P PK2025 V2.0
SN No. 11-3 GC-P PK2025 V2.0中文.pdf (799.23KB)
SN 编号11-4 GC-P PK2630 V2.0
SN No. 11-4 GC-P PK2630 V2.0中文.pdf (741.68KB)
SN 编号11-4 GC-P PK2630 V2.0
SN No. 11-4 GC-P PK2630 V2.0中文.pdf (741.68KB)
SN 编号11-5 GC-P Yuhua-Changde
SN No. 11-5 GC-P Yuhua-Changde V2.0中文.pdf (737.33KB)
SN 编号11-5 GC-P Yuhua-Changde
SN No. 11-5 GC-P Yuhua-Changde V2.0中文.pdf (737.33KB)
SN 编号17-5 绿色紧密纺 各种型号紧密器 3.0版本
SN No. 17-5 Green Compact V1.0带翻译.pdf (449.95KB)
SN 编号17-5 绿色紧密纺 各种型号紧密器 3.0版本
SN No. 17-5 Green Compact V1.0带翻译.pdf (449.95KB)


 

Mail
Call
Map
About