News


Back to overview

11/01/2017

SN 数19 GC-P 绿色紧凑溢价 和 RT3-P NGD 下一代起草

一个例子:拥有50'000锭子和大多数现代化设备的轧机拥有25'000个顶臂,带有75'000个定位螺丝。没有人能够检查所有这些螺丝的正确设置。

 SN No. 19-7 GC-P, RT3-P NGD V2.6cn.pdf


Back to overview


 

Map
Call
Email